Πολιτική Ποιότητας

Η εταιρεία QSPROFESSIONAL Μ. Ε.Π.Ε. έχει σχεδιάσει και εφαρμόζει ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης ποιότητας σύμφωνα με τις απαιτήσεις του διεθνούς προτύπου ISO9001:2015. Το σύστημα αυτό αποσκοπεί στην συνεχή βελτίωση της ικανοποίησης των πελατών της εταιρείας, προσφέροντας καλλυντικά και ιατροτεχνολογικά προϊόντα υψηλού επιπέδου. Με τη δραστηριότητά μας συμβάλλουμε στην ανάπτυξη των πελατών μας, όπως επίσης και στην ικανοποίηση των προσδοκιών των τελικών καταναλωτών των προϊόντων μας.

Επιπλέον, στην εταιρεία με αίσθημα ευθύνης απέναντι στους καταναλωτές αλλά και στη φήμη των πελατών μας, εφαρμόζουμε τα παρακάτω συστήματα διαχείρισης:

  • Σύστημα ορθών βιομηχανικών πρακτικών για καλλυντικά, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του διεθνούς προτύπου ISO22716:2007
  • Σύστημα διαχείρισης ποιότητας για ιατροτεχνολογικά προϊόντα, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του διεθνούς προτύπου ISO13485:2016

Οι μακρόχρονες και αποτελεσματικές συνεργασίες με τους πελάτες και τους προμηθευτές μας, είναι παράγοντας ιδιαίτερης σημασίας για την εταιρεία. Οι συνεργασίες αυτές βασίζονται στην εμπιστοσύνη και το αμοιβαίο όφελος.

Το σύστημα διαχείρισης ποιότητας και ορθών βιομηχανικών πρακτικών που εφαρμόζουμε αφορούν στο σύνολο των λειτουργιών της εταιρείας, και γίνονται συνεχείς αξιολογήσεις, ώστε να εξασφαλίζουμε συνεχή βελτίωση των προϊόντων και των υπηρεσιών προς τους πελάτες μας.

Δεσμευόμαστε στην τήρηση της τρέχουσας νομοθεσίας σχετικής με την δραστηριότητά μας. Αντίστοιχα, λαμβάνουμε δέσμευση για την παροχή των απαραίτητων πόρων της εταιρείας, για την επίτευξη των στόχων μας και την αποτελεσματική λειτουργία των ανωτέρω συστημάτων.

Σε ετήσια βάση ορίζουμε συγκεκριμένους στόχους ποιότητας. Αυτοί κοινοποιούνται προς όλους τους εργαζόμενους, ενώ σε τακτά χρονικά διαστήματα ελέγχεται ο βαθμός επίτευξής τους.